Skip to content

Algemene bedrijfsvoorwaaren

De Hollandse Kwast is een activiteit van Maler Wassing – Kürstelberg – Duitsland
 

§ 1 Contractbasis
De contractuele basis voor door ons (aannemers) geaccepteerde bestellingen zijn de volgende algemene voorwaarden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op particuliere en zakelijke klanten. Ze zijn niet van toepassing op de contractuele overeenkomst van VOB/B of op een gunning door de publieke sector volgens VOB/A.

De dienst wordt zo berekend dat er bouwvrijheid is tijdens de uitvoering en dat de dienst continu en zonder onderbreking wordt verleend, volgens de planning van de opdrachtnemer. Bij afwijkingen (bijvoorbeeld functiebeperkingen, verstoringen van de dienstverlening) heeft u recht op vergoeding van de meerkosten.

§ 2 Aanbieding – Prijzen
Aanbiedingen zijn vaste prijzen en zijn geldig gedurende 6 weken vanaf de aanbiedingsdatum. Zodra het bod is geaccepteerd, worden de biedprijzen nog vier maanden als contractprijzen beschouwd als nog niet duidelijk is wanneer het bod wordt uitgebracht, wanneer de maatregel moet worden gestart en voltooid. Indien er sprake is van een significante wijziging (groter of kleiner dan 0,75%) in de prijsbepalingsgrondslag op het gebied van de loonkosten, zal de biedprijs in passende mate stijgen of dalen. Behoudens individueel bewijs waar iedere partij recht op heeft, bedraagt ​​de prijswijziging 0,85% voor iedere 1% wijziging in de loonkosten. Als bij het indienen van de aanbieding duidelijk is op welk tijdstip de maatregelen voltooid moeten zijn, gelden de aanbiedingsprijzen tot dat moment en stijgen ze na nog eens twee maanden volgens de bovengenoemde parameter.

Een verhoging van de omzetbelasting kan aan de opdrachtgever worden doorberekend indien de dienst vier maanden na het sluiten van de overeenkomst wordt verleend. De dienst wordt zo berekend dat er bouwvrijheid is tijdens de uitvoering en dat de dienst continu en zonder onderbreking wordt verleend, volgens de planning van de opdrachtnemer. Bij afwijkingen (bijvoorbeeld functiebeperkingen, verstoringen van de dienstverlening) heeft u recht op vergoeding van de meerkosten.
Alle onderdelen van de aanbieding blijven intellectueel eigendom van opdrachtnemer. In individuele gevallen kan de verspreiding of ander gebruik worden toegestaan.

Uurloon werk
Aanvullende en noodzakelijke diensten, waaronder overwegend de loonkosten, kunnen separaat op uurbasis plus materialen in rekening worden gebracht, tenzij anders overeengekomen.

§ 3 Weersomstandigheden
Indien de weers- en droogomstandigheden niet geschikt zijn, kan de aannemer de werkzaamheden onderbreken. De duur van de onderbreking verlengt de uitvoeringstermijn. De werkzaamheden moeten worden voortgezet onder geschikte weersomstandigheden, waarbij rekening moet worden gehouden met passende organisatie- en opbouwtijden.

§ 4 Bezoldiging
Volgens § 632a BGB kunnen termijnfacturen op elk moment worden uitgegeven en zijn ze onmiddellijk opeisbaar. Dit geldt ook voor het ter beschikking stellen van materialen, stoffen of onderdelen. De definitieve betaling is verschuldigd 10 dagen na ontvangst van de factuur. Korting dient overeengekomen te worden en wordt uitsluitend verleend indien het betreffende voorschot en de eindbetaling binnen de overeengekomen termijn op de rekening van opdrachtnemer zijn bijgeschreven.

§ 5 Garantie/verjaringstermijn
De garantieperiode begint met de acceptatie van het voltooide werk en is de periode waarbinnen gebreken in de service kunnen worden geclaimd (verjaringstermijn). De diensten worden door opdrachtnemer uitgevoerd volgens de algemeen erkende regels van de techniek en hij aanvaardt hiervoor de aansprakelijkheid. Slijtage als gevolg van normaal gebruik en/of natuurlijke slijtage, in het bijzonder door weersinvloeden, zijn geen gebreken. Ze kunnen optreden voordat de garantieperiode is verstreken. Dit kan met name gelden voor alle houtcoatings voor buitengebruik, maar ook voor coatings die worden blootgesteld aan sterke lokale klimatologische spanningen. Voor het overige geldt de verjaringstermijn volgens artikel 634a BGB als volgt:

• 2 jaar voor onderhouds-, renovatie- en onderhoudswerkzaamheden (werkzaamheden die geen invloed hebben op de constructieve constructie)
• 5 jaar voor nieuwbouwwerkzaamheden en werkzaamheden die qua omvang en belang vergelijkbaar zijn met nieuwbouwwerkzaamheden (bijvoorbeeld basisrenovatie) of werkzaamheden die de bouwconstructie aantasten

§ 6 Verbod op verrekening
De opdrachtgever kan de betalingsvorderingen van de opdrachtnemer niet verrekenen met vorderingen uit andere contractuele relaties, tenzij de vordering onbetwist of rechtsgeldig is vastgesteld.

§ 7 Eigendomsvoorbehoud
Indien opdrachtnemer in het kader van zijn dienstverlening ook leveringen verricht, behoudt hij zich de eigendom daarvan voor totdat de volledige betaling van de geleverde diensten heeft plaatsgevonden. Indien een leveringsobject vast verbonden is met een gebouw, cedeert de opdrachtgever de eventuele daarmee samenhangende vorderingen (bijvoorbeeld als het object wordt doorverkocht) ter hoogte van de vordering van de opdrachtnemer.

§ 8 Acceptatie
Tenzij anders overeengekomen, vindt acceptatie plaats door ingebruikname of na het verstrijken van een gestelde termijn of door consistent gedrag (§ 640 BGB). Vóór (definitieve) aanvaarding heeft opdrachtnemer recht op gedeeltelijke aanvaarding voor op zichzelf staande onderdelen van de dienst. Anders vindt acceptatie plaats in overeenstemming met artikel 640 van het Duitse Burgerlijk Wetboek (BGB). Acceptatie kan niet worden geweigerd wegens onbeduidende gebreken.

§ 9 Dienstbepaling, metingen en facturering
Bij een forfaitair contract vindt de facturering plaats op basis van de overeengekomen prijs, zonder enige maatstaf. Indien een standaardprijscontract is overeengekomen, vindt de facturering plaats op basis van een dienstverleningsbepaling door middel van metingen. De prestaties worden berekend op basis van de afmetingen van het afgewerkte oppervlak. Ter compensatie van de onberekende verwerkingsinspanning bij het bewerken van onbehandelde deelvlakken (zogenaamde uitsparingen), bijvoorbeeld raam- en deuropeningen, lichtschakelaars, stopcontacten, ventilatieopeningen, tegelplaten, inbouwkasten, kunnen deze oppervlakken individueel worden bepaald afmeting van 2,5 vierkante meter (voor vloeroppervlakken van 0,5 m²), plinten en tegelbodems tot 10 cm hoog. Bij het meten van lengtes wordt geen rekening gehouden met onderbrekingen tot 1 m. Door het overeenkomen van de betreffende VOB/C ATV-norm kunnen opdrachtgever en opdrachtnemer nadere meetregels hanteren.

§ 10 Uitsluiting van consumentenarbitrageprocedures – informatie conform § 36 VSBG
De opdrachtnemer is niet wettelijk verplicht en neemt ook niet vrijwillig deel aan een consumentenarbitrageprocedure conform de Wet Beslechting Consumentengeschillen (VSBG).

§ 11 Diversen
Indien de opdrachtgever een consument is, geldt de wettelijke plaats van jurisdictie. Voor het overige is de plaats van uitvoering en exclusieve jurisdictie voor alle geschillen de vestigingsplaats van opdrachtnemer, tenzij anders vermeld in de opdrachtbevestiging.

Als een van de bovenstaande bepalingen niet effectief is – ongeacht de juridische reden – heeft dit geen invloed op de effectiviteit en het bindende karakter van de overige bepalingen.

Vertaald vanuit het Duits.

Icon label

2024 Maler Wassing/De Hollandse Kwast

Icon label

Powered by experience: Zaal Design

De Hollandse Kwast is een activiteit van
Maler Wassing – Küstelberg – Duitsland